REGULAMIN FITNESS KLUB W GALERII TRZY KORONY
Z DNIA :   2 STYCZNIA 2018 ROKU

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

 1. Regulamin Klubu FITNESS w GALERII TRZY KORONY przy ulicy Lwowskiej 80 w Nowym Sączu (zwanego dalej „Klubem”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin Klubu („Regulamin”) określa prawa i obowiązki stron umowy członkowskiej („Umowy Członkowskiej”) osób korzystających z jednorazowych karnetów uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych („Klient”),  a także wszystkich osób trzecich przebywających na terenie Klubu („Osoba”).
 2. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 rok życia i nie została całkowicie ubezwłasnowolniona, może korzystać z usług Klubu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych na podstawie oświadczenia podpisanego w obecności pracownika Klubu.
 3. Z usług Klubu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mają prawo korzystać osoby, które:
  1. zawarły z Klubem Umowę Członkowską wykupując dowolny abonament  (zwane dalej „Członek Klubu”) i wykupiły członkostwo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  2. wykupiły jednorazowy karnet uczestnictwa w zajęciach sportowo–rekreacyjnych oferowanych w Klubie (wejście jednorazowe), tj. Klient,
  3. posiadają karty: Benefit Systems, Fit Profit. Klub zastrzega sobie prawo do założenia faktu, iż osoby posiadające wyżej wymienione karty zostaną zaznajomione                      z założeniami Regulaminu Klubu przez firmy wydające karty, tj. Klient.
 4. Dane osobowe podane przez osoby korzystające z usług Klubu będą przetwarzane                            i wykorzystywane przez Klub tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją zawartych                z Klubem umów. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Klubu, a na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych również w formie elektronicznej w osobnej bazie danych, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich. Dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Klub zastrzega sobie możliwość przesyłania Członkom Klubu informacji o zaległościach w opłatach realizowanego  przez nich abonamentu .

 

II. CZŁONKOSTWO

 

 1. Członek Klubu podlega prawom i obowiązkom zgodnie z rodzajem wybranego członkostwa . Status Członka Klubu uzyskuje się po podpisaniu Regulaminu F3K oraz po dokonaniu należnych płatności na rzecz Klubu.
 2. Członek Klubu uprawia sport, bierze udział w zajęciach oraz korzysta z wyposażenia i urządzeń       w Klubie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione w Klubie przez Członka na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. Podstawą nabycia Członkostwa w Klubie jest wykupienie wybranego abonamentu. Warunki korzystania z usług Klubu  określa niniejszy Regulamin.
 4. Opłaty Członkowskie na rzecz Klubu obejmują:
  1. płatność jednorazowa (opłata za kartę członkowską) płatne w dniu wykupienia pierwszej opcji karnetowej . Karta pozostaje własnością Członka Klubu na czas nieokreślony .
  2. wybrana opcja karnetu płatna miesięcznie z góry przez zdeklarowaną formę płatności.. Cena nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Z tytułu Członkostwa wykupionego na świadczone przez Klub usługi Członek Klubu zobowiązany jest do ponoszenia opłat, zgodnie  Cennikiem. Płatność za usługi świadczone przez Klub, na podstawie wybranego rodzaju Członkostwa i obowiązującego cennika, nastąpi poprzez:
  1. płatność  – w formie stałego zlecenie przelewu bankowego, płatności gotówką lub kartą płatniczą w Recepcji Klubu.
  2. płatność z góry za cały wybrany okres członkostwa- w formie przelewu bankowego, płatności gotówkowej lub kartą płatniczą w dacie podpisania Regulaminu F3K.
 6. Umowa Członkostwa  może zostać rozwiązana przez Klubbez wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  1. rażącego naruszenia warunków Umowy przez Członka Klubu (w tym postanowień Regulaminu Klubu), a w szczególności nie regulowania terminowo opłat członkowskich,
  2. kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji Klubu, w szczególności z powodu zachowania niezgodnego z prawem lub zachowania niezgodnego z zasadami dobrego współżycia społecznego,
  3. stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osoba wskazana                 w Umowie Członkowskiej.
 7. W czasie trwania Umowy Członkowskiej, Członek może ją rozwiązać bez okresu wypowiedzenia w sytuacji gdy Klub rażąco narusza warunki Umowy i pomimo pisemnego wezwania zaniechania naruszeń, nie naprawia tej sytuacji.
 8. Umowa Członkowska może zostać rozwiązana wyłącznie drogą pisemną: listem poleconym lub bezpośrednio w Klubie.
 9. W razie powstania zaległości w opłatach członkowskich, Członek Klubu nie będzie uprawniony do korzystania z usług Klubu do momentu uregulowania należnych opłat. 
 10. W przypadku złożenia rezygnacji z usług Klubu przed wygaśnięciem Umowy Członkowskiej lub rozwiązania przez Klub Umowy Członkowskiej z winy Członka Klubu, Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych Opłat Członkowskich. W przypadku płatności ratalnych, Członek Klubu jest zobowiązany zapłacić Klubowi kwotę w wysokości 20% składek od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie okresu wypowiedzenia Umowy do końca zdeklarowanego okresu Członkostwa.
 11. Abonamenty  nie odnawiają się automatycznie. Czas trwania członkostwa jest dokładnie taki jak wskazany w abonamencie i nie wymaga wypowiedzenia .
 12. Klub uprawniony jest do podwyższenia opłat członkowskich, pod warunkiem powiadomienia       o tym fakcie Członka Klubu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnej, mailowej, telefonicznej bądź na stronie internetowej Klubu. Uprawnienie Klubu do dokonywania zmiany wysokości opłat członkowskich nie dotyczy Członków Klubu, którzy dokonali płatności z góry gotówką/kartą lub w formie przelewu bankowego za cały okres Członkostwa lub skorzystali          z akcji przedsprzedażowej (lub innej akcji promocyjnej) dostępnej w chwili podpisania Umowy Członkowskiej.
 13. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej bez podawania przyczyn.

 

 

III. KARTA CZŁONKOWSKA

 

 1. Dokumentem legitymującym Członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest Karta Klubowa zwana dalej („Kartą Członkowską”). Karta Członkowska daje posiadaczowi prawo do korzystania z oferty Klubu zgodnie z wybranym przez Członka Klubu rodzajem Członkostwa.
 2. Karta Członkowska jest wydana na czas nieokreślony w dniu  wykupienia pierwszego abonamentu . Członek Klubu ma prawo dowolnie odnawiać wybrany przez siebie abonament  dostępny w ofercie Klubu na dany czas korzystając z pierwotnie zakupionej Karty Członkowskiej .
 3. Członek Klubu zobowiązany jest okazać posiadaną Kartę Członkowską na każdą prośbę któregokolwiek pracownika Klubu.
 4. Karta Członkowska ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim. Obsługa Klubu zastrzega sobie możliwość poproszenia o okazanie dowodu tożsamości w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej innej osobie, Klub zastrzega sobie możliwość zatrzymania Karty uniemożliwiając tym samym osobie nieupoważnionej wejście na teren Klubu.
 5. Członek Klubu jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Członkowskiej w Recepcji Klubu. Wydanie nowej Karty Członkowskiej nastąpi po uiszczeniu opłaty administracyjnej.
 6. Członek Klubu zobowiązany jest do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji. Pisma wysłane pod wskazany przez Członka Klubu adres, a nie podjęte w terminie lub zwrócone nadawcy uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
 7. Członek Klubu może zrzec się Członkostwa na rzecz osoby trzeciej po uprzednim poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody na przepisanie Członkostwa. Opłata administracyjna      z tytułu przepisania Członkostwa wynosi 60 zł.

 

IV. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE

 

 1. Członek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania Klubu. Dni oraz godziny otwarcia Klubu oraz wszelkie zmiany w tym zakresie Klub ogłosi uprzednio         w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej w sposób umożliwiający Członkom Klubu, Klientom i Osobom zapoznanie się z nimi.
 2. Aby skorzystać z usług Klubu należy okazać w Recepcji Kartę Członkowską poświadczającą rodzaj posiadanego Członkostwa lub kartę: Benefit Systems, Fit Profit. W przypadku wejść jednorazowych należy poświadczyć tożsamość  dowodem osobistym.
 3. Członek Klubu/Klient/Osoba nie może korzystać z żadnych usług sportowo/rekreacyjnych na terenie Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby.
 4. Członek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu sportowej odzieży, zmiennego, krytego obuwia (niezależnie od pory roku), obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienka, kabiny prysznicowe, sauny. Członek Klubu/Klient/Osoba powinien używać osobistego ręcznika na salach ćwiczeń siłowych      i fitness.
 5. Członek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia grupowe i treningi personalne punktualnie.
 6. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu, Klientów i Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub uspokajających, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi.
 7. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków oraz innych zakazanych prawem substancji.
 8. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych (w tym broni palnej), a także wszystkich innych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie.
 9. Członek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu.
 10. Członek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu/Klient/Osoba ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętów należących do Klubu z winy Członka Klubu.
 11. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją, regulacją sauny itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.
 12. Członek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do Klubu, udostępnionych na terenie Klubu.
 13. Członek Klubu/Klient/Osoba nie może przebywać w pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu. 
 14. Zabrania się używania bez zgody pracownika Klubu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz   i dźwięk, jak również wywieszania w pomieszczeniach Klubu plakatów, osobistych informacji oraz wykorzystywanie Klubu i sprzętu Klubowego w celach komercyjnych bez zgody kierownictwa Klubu.
 15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, szatniach i innych pomieszczeniach. Szafki w Klubie będą opróżniane w ciągu doby a ich zawartość będzie przechowywana przez 48 godzin na koszt i ryzyko osoby, która pozostawiła przedmioty w szafce. Rzeczy pozostawione na terenie Klubu i nie odebrane w określonym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane.
 16. Przy wykonywaniu ćwiczeń z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne, zachowując jednocześnie odpowiedni dystans do innych osób przebywających na terenie Klubu.
 17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu/Klienta/Osoby wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej oraz zaleceń trenera.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Klubu, w tym również zdjęć i filmów utrwalających wizerunek Członka Klubu/Klienta/Osoby.
 19. Klub lub jego część może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów, prac konserwatorskich, zabiegów sanitarnych, itp. W przypadku planowanego zamknięcia Klubu, Członkowie Klubu zostaną poinformowani o terminie podjęcia prac i ich zakończenia z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie Umowa Członkowska i Karta Członkowska zostaną automatycznie przedłużone o ilość dni w jakich Klub był nieczynny. 
 20. Klub nie świadczy usług w dni ustawowo wolne od pracy.
 21. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
 22. Osoby przebywające na terenie Klubu, które w sposób rażący naruszają postanowienia porządkowe będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do Członków Klubu niestosujących się do niniejszego Regulaminu Klub może po jednokrotnym upomnieniu rozwiązać Umowę Członkowską ze skutkiem natychmiastowym.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. Każdy Członek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu. Przepisy dotyczące Członka Klubu stosuje się odpowiednio do Klienta i Osoby.
 2. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu i/lub na stronie internetowej Klubu.
 3. Klub nie zwraca gotówki za zapłacone karnety po podpisaniu Regulaminu F3K i dokonaniu płatności oraz po rozpoczęciu korzystania z usług
 4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 

Fitness Trzy Korony
Trzy Korony Fitness - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Wykonanie strony: johnbrando.com